PRIVACYVERKLARING SOLLICITATIEPROCEDURES

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle sollicitatieprocedures van Vereniging SSB (Handelsnaam Bouwschool Twente), de verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te Lansinkesweg 28a, 7553AE te Hengelo, KvK 41028864. In deze privacyverklaring wordt beschreven welke persoonsgegevens Bouwschool Twente verzamelt van sollicitanten, op welke manier deze gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Deze privacyverklaring is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
________________________________________
ALGEMEEN
Bouwschool Twente verzamelt en verwerkt persoonsgegevens conform de AVG. Dit houdt in dat Bouwschool Twente verantwoordelijk is voor het zorgvuldig om gaan met persoonsgegevens. De persoonsgegevens die Bouwschool Twente van de sollicitant verzamelt zijn de gegevens die de sollicitant zelf verstrekt aan Bouwschool Twente door middel van een CV, sollicitatiebrief of overige correspondentie. Bouwschool Twente verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Dit is noodzakelijk om de sollicitatieprocedure te kunnen uitvoeren. De persoonsgegevens die Bouwschool Twente van u ontvangt, worden vervolgens door haar verwerkt (o.a. opgeslagen, geraadpleegd en gedeeld met de voor de sollicitatie verantwoordelijke medewerkers van Bouwschool Twente).
Gelet op het toenemende volume van gegevensverwerking is het belang en de bewustwording rondom de bescherming van persoonsgegevens gegroeid. Daarom informeert Bouwschool Twente u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Bouwschool Twente. Hiervoor is deze privacyverklaring opgesteld.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle sollicitatieprocedures bij Bouwschool Twente. U dient op basis van deze privacyverklaring toestemming te verlenen voor de verwerking van uw persoonsgegevens gedurende en na de sollicitatieprocedure. Bouwschool Twente wijst u erop dat uw sollicitatie zonder uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens niet in behandeling kan worden genomen.
________________________________________
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
De verwerking van uw persoonsgegevens kan plaatsvinden door medewerkers die bij Bouwschool Twente werkzaam zijn. Bij het Bouwschool Twente is haar directeur aangewezen als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Hieronder vindt u de gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:
J.W. Aardema
jwaardema@bouwschooltwente.nl
Lansinkesweg 28a
7553AE HENGELO
Tel: 074-8080237
________________________________________
ZORGVULDIGHEID EN TECHNISCHE BEVEILIGING
Bouwschool Twente gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgt voor een goede (technische) beveiliging daarvan. Bouwschool Twente houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften in verband met de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Zo voorkomt Bouwschool Twente o.a. de verwerking van onnodige persoonsgegevens, is de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot een groep medewerkers die uw persoonsgegevens noodzakelijkerwijs moet kunnen verwerken, werkt Bouwschool Twente alleen met ICT-systemen die uw persoonsgegevens adequaat beschermen en beschikt Bouwschool Twente over een gedetailleerd beleid en protocol om het lekken van uw persoonsgegevens te voorkomen.
________________________________________
PERSOONSGEGEVENS DIE VERWERKT WORDEN
O.a. de volgende persoonsgegevens kunnen door Bouwschool Twente in het kader van uw sollicitatieprocedure worden verwerkt:
a. naam, geboortenaam, voornaam en voorletters;
b. contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres;
c. opleiding, opleidingsniveau en behaalde diploma’s;
d. curriculum vitae met de daarin door u vermelde persoonsgegevens (bijzondere persoonsgegevens, zoals o.a. ras, geloof en politieke voorkeur, vermeld in een curriculum vitae worden verwijderd en dus niet bewaard).
________________________________________
DOELEINDEN VAN DE VERWERKING
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt:
a. uitvoering van de sollicitatieprocedure, inhoudende o.a. een check op geschiktheid, een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek en eventueel het komen tot een arbeidsrelatie/afstudeeropdracht/ stageovereenkomst/overeenkomst van opdracht;
b. het versturen van nieuwsbrieven/uitnodigingen voor events van Bouwschool Twente en andere communicatiedoeleinden;
c. onderhouden van een (technisch) netwerk;
d. opbouwen portefeuille mogelijke kandidaten voor toekomstige vacatures.
Verwerking van uw persoonsgegevens buiten deze doeleinden vindt niet plaats.
________________________________________
DUUR VAN DE VERWERKING
Uw persoonsgegevens worden gedurende de sollicitatieprocedure verwerkt. De sollicitatieprocedure begint met het indienen van uw sollicitatie en eindigt of met de beslissing dat u geen (arbeids)overeenkomst krijgt aangeboden door Bouwschool Twente of met ondertekening van een (arbeids)overeenkomt met Bouwschool Twente.
Indien de sollicitatieprocedure niet wordt opgevolgd door een (arbeids)relatie met Bouwschool Twente, bewaart Bouwschool Twente uw persoonsgegevens één (1) jaar na het einde van de sollicitatieprocedure. Na afloop van dit jaar vernietigt Bouwschool Twente uw persoonsgegevens, tenzij u opnieuw toestemming verleent aan Bouwschool Twente om de persoonsgegevens te mogen bewaren. Mocht u niet akkoord gaan met deze privacyverklaring, dan verwijdert Bouwschool Twente uw persoonsgegevens vier (4) weken na afloop van de sollicitatieprocedure.
Indien de sollicitatieprocedure wordt opgevolgd door een (arbeids)relatie met Bouwschool Twente, verwerkt Bouwschool Twente meer persoonsgegevens. In dat kader zal Bouwschool Twente u een nieuwe privacyverklaring overhandigen die van toepassing is op de (arbeids)relatie tussen u en Bouwschool Twente.
________________________________________
PERSOONSGEGEVENS DELEN MET DERDE PARTIJEN
a. Het bestuur van Bouwschool Twente is de formele werkgever van een medewerker van Bouwschool Twente. Indien een sollicitant door de verwerkingsverantwoordelijke wordt geselecteerd als kandidaat voor een sollicitatiegesprek, dan dient de sollicitant er -voorafgaand aan het sollicitatiegesprek- schriftelijk (per mail) akkoord mee te gaan dat zijn gegevens worden gedeeld met de bestuursleden van Bouwschool Twente. De sollicitant ontvangt hiervoor een verzoek per mail van de verwerkingsverantwoordelijke.
b. Het kan zijn dat we gedurende uw sollicitatieprocedure referenties willen inwinnen. Dit doen wij omdat wij er op moeten kunnen vertrouwen dat u als medewerker integer en betrouwbaar bent. Wij vragen daar altijd uw toestemming voor en winnen nooit zonder uw toestemming referenties in. Achteraf informeren we u over de uitkomsten van de referentiecheck. Persoonsgegevens worden alleen met medewerkers binnen Bouwschool Twente gedeeld die uw persoonsgegevens voor de genoemde doelen noodzakelijkerwijs dienen te kennen. Voor het voeren van een deugdelijke centrale administratie, werkt Bouwschool Twente met verschillende (software) systemen. Bouwschool Twente heeft met de leverancier van deze systemen overeenkomsten gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Voor eventuele assessments kunnen uw persoonsgegevens daarnaast worden gedeeld met derden die de assessment in opdracht van Bouwschool Twente uitvoeren. Bouwschool Twente zorgt ook in dat kader voor een adequate bescherming van uw persoonsgegevens.
________________________________________
UW RECHTEN
In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:
a. recht op inzage in uw persoonsgegevens die door Bouwschool Twente worden verwerkt;
b. recht op rectificatie, indien Bouwschool Twente bijvoorbeeld niet de juiste persoonsgegevens verwerkt. Hierbij kan gedacht worden aan de wijziging van uw adresgegevens bij verhuizing;
c. recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden). Dit geldt niet, indien Bouwschool Twente wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens te bewaren;
d. recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
e. recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
f. recht om de toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens weer in te trekken;
g. recht op kenbaar maken van vragen/opmerkingen/bezwaren bij Bouwschool Twente en indien dit niet naar tevredenheid verloopt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Indien u gebruik wilt maken van (één van) deze rechten, neem dan contact op met afdeling recruitment. De contactgegevens van deze afdeling zijn onder ‘verwerkingsverantwoordelijke’ vermeld in deze privacyverklaring.
________________________________________
MELDPLICHT DATALEKKEN
Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Ondanks dat de gegevens van de sollicitant met grote zorgvuldigheid worden verwerkt, kan er zich een datalek voordoen. Mocht dit gebeuren dan zal Bouwschool Twente de sollicitant daarover informeren. Wanneer er sprake is van een hoog risico voor rechten en vrijheden van de sollicitant, zal het datalek gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In geval van een datalek zal de sollicitant de volgende informatie ontvangen:
– Omvang van het datalek;
– Waarschijnlijke gevolgen van het datalek;
– Maatregelen ter voorkoming van een soortgelijk datalek in de toekomst.
________________________________________
TOEPASSELIJK RECHT EN WIJZIGING
Op deze privacyverklaring is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Bouwschool Twente is gerechtigd, deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen indien dit in het kader van bedrijfsbelangen van Bouwschool Twente of wetswijzigingen noodzakelijk is.
________________________________________
VRAGEN?
Bij vragen en/of opmerkingen in verband met de inhoud van deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met de ‘verwerkingsverantwoordelijke’, vermeld in deze privacyverklaring.